Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Yayımlanan Tebliğler

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Yayımlanan Tebliğler

Finansal Tabloların Bağımsız Denetim Ve Sınırlı BağımsızDenetimleri İle Diğer Güvence Denetimleri Ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları VeBağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (Kks 1)Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim StandartlarıTebliği No: 1’in Yürürlükten Kaldırılmasına DairTürkiye Denetim Standartları Tebliği No: 73

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız DenetimSözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya VarılmasıHakkında Bağımsız Denetim Standardı 210)’ninYürürlükten Kaldırılmasına Dair TürkiyeDenetim Standartları Tebliği No: 74

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (FinansalTabloların Bağımsız Denetiminde Kalite KontrolHakkında Bağımsız Denetim Standardı 220)’nınYürürlükten Kaldırılmasına Dair TürkiyeDenetim Standartları Tebliği No: 75

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58 (FinansalTabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Hakkında BağımsızDenetim Standardı 240)’İn YürürlüktenKaldırılmasına Dair Türkiye DenetimStandartları Tebliği No: 76

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili MevzuatınDikkate Alınması (Bds 250) Hakkında Tebliğ Türkiye DenetimStandartları Tebliği No: 7’nin YürürlüktenKaldırılmasına Dair Türkiye DenetimStandartları Tebliği No: 77

 
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst YönetimdenSorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında BağımsızDenetim Standardı 260)’İn Yürürlükten KaldırılmasınaDair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 78

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 66 (BağımsızDenetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi HakkındaBağımsız Denetim Standardı 450)’Nın YürürlüktenKaldırılmasına Dair Türkiye DenetimStandartları Tebliği No: 79

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız DenetimKanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500)’ninYürürlükten Kaldırılmasına Dair TürkiyeDenetim Standartları Tebliği No: 80

Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı(Tms 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 124)

Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylaraİlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 10) Hakkında TebliğSıra No: 6’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 125